Tanegashima, teppou shibari 1
Tanegashima, teppou shibari 2
Tanegashima, teppou shibari 3
Tanegashima, teppou shibari 4

From the depths of historical kinbaku, the teppou shibari. Nuff said!